Over ons

St. S.C.W. voor Jeugd en Jongeren
DSC_0001

 

 

 

 

 

Buurthuis Kiehool
Schoolstraat 102
9251 ED Burgum
Tel.: 0511-469060 / Mail: info@kiehool.eu
RSIN:  003440977

Jaar-werkplan,
Incl. doelstelling, bestuurssamenstelling, activiteitenverslag en financiële verantwoording.

Vooraf
Na uitgebreid overleg met de senioren, Kearn Welzijn en de Gemeente is in 2014 besloten om het seniorenwerk in Burgum onder te brengen bij onze stichting, in te zetten op nieuwbouw bij Kiehool en in te zetten op het in dienst nemen van de beroepskracht die nu nog onze stichting ondersteund vanuit Kearn.
Per 1 januari 2015 is het seniorenwerk (Werf8) daadwerkelijk door Kiehool overgenomen en lopende het jaar zijn de plannen voor de nieuwbouw steeds verder ontwikkeld. Omdat de gemeente bouwheer voor de nieuwbouw is, heeft de gemeente aan architectenbureau G. Nitters de opdracht gegeven om – aan de hand van het plan van eisen van Kiehool – de tekeningen te maken voor de nieuwbouw. Rond de zomervakantie zijn de plannen ook besproken met de omwonenden van Kiehool. Omwonenden hebben daarbij aangegeven dat ze met name vreesden voor meer overlast en parkeerproblemen. Deze punten zijn meegenomen in de plannen, wat er in resulteerde dat er op het terrein van Kiehool 22 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en er middels een akoestisch onderzoek uitgezocht is waar mogelijkheden liggen om de (geluid)overlast te beperken.

Met deze zaken opgenomen in de plannen is de omgevingsvergunning, een vergunning voor het kappen van een aantal bomen en een vergunning voor het veranderen van een oprit aangevraagd.

Op basis van de plannen konden er ook fondsen benaderd worden voor specifieke zaken in de plannen zoals de lift, een doorbraak van het nieuwe naar het oude gebouw zodat de lift ook een functie heeft naar het oude gebouw, een scheidingswand in de grote zaal van de nieuwbouw, zonnepanelen, letverlichting, stoffering en meubilair. Ondertussen hebben het IMF, het Oranjefonds en het VSB fonds totaal € 95.000,- toegezegd!
In december werden de aangevraagde vergunningen door de gemeente verleend. Hierop kon, door belang-hebbenden, nog wel bezwaar gemaakt kon worden en dit is ook gebeurd. Het goed doorlopen van de hele procedure heeft als gevolg dat de definitieve start van de bouw niet eerder zal plaatsvinden dan medio 2016.

Ook al duurt de realisatie van de plannen langer dan verwacht, toch zijn de vooruitzichten goed en gaan we er van uit dat in 2017 de uitbreiding Kiehool er staat en van dan af volop kansen zal bieden. Kansen in het samen-brengen van mensen op één plaats: kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, mensen met een verstandelijke beperking en dan ook ouderen en vluchtelingen. De kans op waardevolle sociale verbindingen met rendement wordt hoog ingeschat. Dit zien we nu al gebeuren tussen de jongeren en de mensen met een verstandelijke beperking!

N.a.v. de nieuwbouwplannen hebben ook andere clubs, verenigingen en organisaties aangegeven kansen te zien in een vernieuwd Kiehool en daardoor is een goede bezetting van het gebouw, zowel overdag als ’s avonds en in het weekend, mogelijk.  De inwoners van Burgum zullen op deze manier profiteren van één algemene ontmoetings-plaats voor bovengenoemde doelgroepen en partijen. Daardoor wordt de sociale verbinding nog meer versterkt. En dat is waar Kiehool voor staat en gaat.

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, geeft de realisatie van de nieuwbouw en daardoor de uitbreiding van activiteiten en gebruikers, het bestuur van Kiehool de mogelijkheid om Kiehool ook in de toekomst te exploiteren, op een duurzame manier.
Wat betreft de exploitatie wordt er m.n. gestuurd op nieuwe gebruikers, vergoedingen voor werkplekken voor mensen met een verstandelijke beperking en verhoging inkomsten vanuit de bar en uit regulier gebruik door activiteiten. Deze acties moeten resulteren in een sluitende exploitatie waarin ook de kosten voor de huidige beroepskracht gedekt zijn. De beroepskracht is nog tot eind mei 2016 in dienst Van Kearn Welzijn en komt daarna, als dit reëel financieel mogelijk is, in dienst van de Stichting SCW Burgum.

Op basis van voorgaande mag geconcludeerd worden dat het bestuur van Kiehool, ondanks een langer traject dan verwacht, enthousiast is over de huidige ontwikkeling en zich volledig in zal zetten voor een “nieuw” Kiehool. Daarbij wordt ook opnieuw gekeken naar de doelstelling, visie en missie van de stichting en zullen ook de statuten aangepast worden aan de huidige situatie.
Voor dit jaarwerkplan nu nog de oude opzet die waar relevant is aangepast/aangevuld.

Met genoegen bieden wij dit jaarwerkverslag aan.

Namens het bestuur, Jappie van der Heide, Voorzitter.

Ten Geleide                                                                                                   Kiehool, officieel Stichting voor Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Jongeren, is in de jaren 70 opgericht met als insteek het van de straat houden van de jeugd. Dit gebeurde in eerste instantie op de zolder van het oude schoolmeestershuis op Schoolstraat 101. Deze ruimte werd  al snel te klein en met medewerking van de gemeente werd een “nieuwe” locatie in gebruik genomen aan de Markt. Hier werden al snel, naast de activiteiten voor de jeugd en de jongeren, ook cursussen voor volwassenen georganiseerd. In de loop van de jaren werd het gebouw aan de markt, een houten noodgebouw, te oud en te klein voor de georganiseerde activiteiten. Daarom werd een nieuwe accommodatie gezocht en uiteindelijk gevonden in een grote boerderij aan de Schoolstraat 102.

Sinds de oprichting van Kiehool noemt de een ons een jongerencentrum, een ander zegt buurthuis, weer een ander zalencentrum en ook de term multifunctioneel centrum wordt veel gehoord. Eigenlijk zijn we van alles een beetje, want we organiseren vele activiteiten voor en vooral met kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, vluchtelingen en mensen met een verstandelijke beperking en senioren. Daarnaast faciliteren we diverse organisaties uit Burgum en directe omgeving.

Als verantwoording voor hetgeen er in Kiehool allemaal plaatsvindt verzorgen we ieder jaar weer dit  jaarwerkplan. Om tot een goed overwogen plan voor 2016 te komen wordt daarbij teruggekeken op 2015. Een terugblik leidt immers tot conclusies en deze conclusies leiden tot het beleid en daar op gebaseerd de plannen voor de toekomst.

Per werksoort wordt in dit verslag een beeld gegeven van datgene wat er zich heeft afgespeeld. Het gegeven beeld wordt daarna, ook weer per werksoort, vertaald in de plannen voor het komende jaar. In de meeste gevallen zullen deze plannen weinig met die in de voorgaande periode verschillen. Op veel punten zal het in het verleden vastgestelde worden voortgezet, maar waar nodig zal het worden bijgestuurd en zullen nieuwe plannen worden ingepast. Of  alles wat ons voor ogen staat ook in werkelijkheid gerealiseerd zal worden hangt in hoge mate af van de inzet en de beschikbare menskracht. Naast de huishoudelijk medewerksters, de beroepskracht, de beheerder en de stagiaires wordt er weer een groot beroep gedaan op de voor ons zo onmisbare vrijwilligers. Daarbij dient meteen aangetekend te worden dat het in veel gevallen steeds moeilijker wordt om de nodige vrijwilligers te vinden. Binnen de grenzen van dit gegeven proberen we, in een goed samenspel tussen alle betrokken medewerkers en externe partners, de plannen uit dit jaarwerkplan te realiseren.

Uit dit jaarwerkverslag mag blijken dat Kiehool voor velen een belangrijke functie heeft. We hopen dat dit ook in het komende jaar zo zal blijven, dit niet alleen voor de Burgumers maar ook voor de wijde regio.

Doelstelling  
In de loop der jaren is Kiehool geworden tot wat het nu is: een Club‑ en Buurthuis waarin mensen van alle leeftijden welkom zijn. Ook al wordt door velen Kiehool nog steeds gezien als jongerencentrum, toch heeft de praktijk bewezen dat ook volwassenen de weg vinden naar de activiteiten die voor hen worden aangeboden.

De algemene doelstelling van onze instelling is nog steeds: het bevorderen van een leefbare samenleving en de bewustwording en activering van de bewoners tot onderlinge samenleving door middel van het stimuleren, het aanbieden en het begeleiden van sociaal culturele activiteiten. In 2016 gaan we ons er op beraden of deze doelstelling de lading nog dekt en daarbij ook de missie/visie van Kiehool vaststellen.

Er zijn natuurlijk altijd verschuivingen  wat  betreft  activiteiten en daardoor ook van mensen of groeperingen  die wel of juist niet worden bereikt. Om op dit laatste meer zicht te  krijgen blijft een actieve opstelling binnen het werkgebied noodzakelijk. Dan alleen is het mogelijk om alert op wensen en behoeftes vanuit de groepen, die wij als doelgroepen beschouwen, in te spelen.

Organisatie
De stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum “Kiehool” is een autonome vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een beroepskracht. Deze beroepskracht is tot eind mei in dienst bij de Kearn Welzijn en wordt vanuit Kearn “gedetacheerd” bij Kiehool. De inzet is wat dit laatste betreft dat de beroepskracht per 1 juni in dienst genomen wordt door Kiehool. Dit is echter, zoals al eerder beschreven, afhankelijk van de realisatie van de nieuwbouw en de daar aan gekoppelde exploitatie.

Alle activiteiten in Kiehool worden gepland en georganiseerd door werkgroepen. Deze werkgroepen hebben de mogelijkheid een afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van Kiehool te benoemen en via deze vertegenwoordiger kunnen ze meedenken en meebeslissen over het beleid dat er binnen de instelling gevoerd wordt.

Binnen  een  instelling als Kiehool zijn vele mensen actief. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de vrijwilligers. Daarnaast de vaste medewerkers en de aangetrokken vakdocenten. Soms  waren er informele contacten ‑o.a. de vrijwilligers barbecue, de nieuwjaarsborrel en de open dag‑ tussen vrijwilligers, medewerkers en bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestond de afgelopen periode uit:
Jappie van der Heide, voorzitter.
Paul Bosgra, penningmeester en secretaris.
Pim Overal, lid. Gestopt in september 2015
Jaring de Groot, lid. Gestopt in januari 2015.
Ronald Holtewes, lid.
Tineke Helmers, lid
Jeffrey van Doormalen, lid
Het  Algemeen  Bestuur is verantwoordelijk voor wat er in Kiehool gebeurd en verzorgt de voorwaarden op basis waarvan het werk kan plaatsvinden zoals:

‑ Subsidie aanvragen                            ‑ Financieel beheer

‑ Verzorgen jaarwerkverslag               – Planning

‑ Personeelszaken                                  – Beheer gebouw

– Verloop activiteiten                             – Overleg Kearn Welzijn

– Overleg gemeente                                – Fondswerving

Het Algemeen Bestuur, waarin de interne werkgroepen en andere organisaties vertegenwoordigd kunnen zijn, stelt vast en bewaakt de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Tijdens vergaderingen van het Algemeen Bestuur werd ondermeer gesproken over het werk met mensen met een verstandelijke beperking, de ruimte rond het gebouw, verbouwingen en opknappen diverse ruimtes en de investeringen. Voorts werden tijdens elke vergadering de ontwikkelingen binnen de verschillende  werksoorten besproken en daarbij was het financieel beheer altijd een belangrijk onderdeel.

De beroepskracht was tijdens de bestuursvergaderingen aanwezig in een adviserende functie.

Aandachtspunten voor het komend seizoen zullen zijn:
– In het kader van “burgerparticipatie” is het werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl (WNS / burgerkracht) in werking getreden. Hierbij gaan we er van uit dat de burger zelf in staat is om activiteiten op het gebied van welzijn te organiseren. Daarbij mag “de burger” op vraag op ondersteuning van een beroepskracht rekenen.

Voor een groot gedeelte werken we in Kiehool al volgens WNS.  In de afgelopen periode hebben we onderzocht wat er nog meer moet gebeuren om volgens WNS te gaan werken en hoe we als Kiehool een zo zelfstandig mogelijk centrum kunnen worden. Daarbij vindt het bestuur het vooral belangrijk dat de continuïteit, in de persoon van de huidige beroepskracht, gewaarborgd wordt en dat de beroepskracht ook voor de komende jaren betrokken moet blijven bij Kiehool. Daarom is er afgesproken dat, als dat financieel te realiseren is, de beroepskracht in dienst komt van Kiehool en Kearn Welzijn zal verlaten als agoog. Financiering hiervan moet komen uit het creëren van werkplekken voor mensen met een verstandelijke beperking, door gebruik van ruimtes door andere organisaties en middels verhoging van barinkomsten en deelnemersbijdragen.

Ondertussen heeft het FCJT al kantoor gekozen in Kiehool en ook het Ambulante werk van WIL is sinds juni 2015 ondergebracht in Kiehool. Met de realisatie van de nieuwbouw bij Kiehool kunnen ook het seniorenwerk, het vluchtelingenwerk en de inburgeringcursussen overkomen van Werf8 naar Kiehool.
– met ingang van 2015 zijn, ivm pensionering, de beide schoonmaaksters vertrokken. De huishoudelijke taken, voor zowel Kiehool als Werf8, zijn overgenomen door een schoonmaakbedrijf.
– Uitbouw van de activiteiten en werkplekken voor mensen met een verstandelijk beperkingen middels overleg met WIL, Toutenburg en Talant over mogelijkheden tot verbreding en verdieping van het aanbod
– Overleg met AZC/COA over verdere samenwerkingsmogelijkheden
– Verder vormgeven ontwikkeling Kiehool naar multifunctioneel centrum
– Realisatie parkeerplaatsen op eigen terrein.
– Uitbouw activiteiten kinderen, o.a. Kickstart, naschoolse activiteiten, vakantie activiteiten en sport.
‑ De alcohol‑ en drugsproblematiek en daar aan te koppelen activiteiten.
– Gebruik ruimtes door RTV-kanaal 30 en verdere intensivering van de samenwerking
– Stimuleren vertegenwoordiging vanuit de werkgroepen naar bestuur
– Relatie tussen bestuur en vrijwilligers intensiveren.
– Werving vrijwilligers met veel draagkracht en mogelijkheden ter ondersteuning van reguliere vrijwilligers
– Overleg met Kearn over de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden
‑ Goede vertegenwoordiging en samenwerking naar andere organisaties.
– Het aanbieden van stageplekken voor diverse opleidingen.
– Samenwerking met Halt, Justitie en Reclassering middels het verlenen van “werkplekken”.
– Realiseren van Nieuwbouw aan de oostzijde van het huidige gebouw.
– Het ondersteunen van activiteiten voor senioren.
– Het aanbieden van een ambulante werkplek voor medewerkers van Wil (voorheen Talant)
– Het aanbieden van een ontmoetingsplaats voor zzp-ers om te werken en te netwerken.

Staf
De staf, waarin zitting hebben de vaste vrijwilligers, de (half)jaarstagiaire(s), de beheerder en de beroepskracht, komt wekelijks bijeen. Er wordt vergadert over:
‑ Coördinatiezaken met betrekking tot beheer, activiteiten en gebruik ruimtes;
‑ Uitwisseling en verwerking van informatie over het werk;
‑ Medebewaking van het instellingsbeleid;
‑ Voorbereiding mogelijk nieuw beleid/verandering beleid van de instelling;
‑ Ondersteuning van vrijwilligers;
‑ Werving vrijwilligers.

Kontakten                                                                                                      Regelmatig vond er overleg plaats met gemeente en/of de politie.  Met name ten aanzien van het jeugd/ jongerenwerk, de hangplekken in Burgum, het onderhoud en de verbouwingen van het gebouw, de horeca-vergunning en de activiteiten voor verstandelijk beperkten verliepen de meeste overleggen prettig en zullen de overleggen waar nodig ook in de toekomst worden voortgezet.

In sociaal cultureel werk verband vindt overleg plaats met collega‑instellingen. De beroepskrachten van de onder Kearn resulterende instellingen overleggen regelmatig in  diverse teams. Deze overleggen bieden aan de ene kant de mogelijkheid het werk door te praten en aan de andere kant ook om nieuwe  aanzetten tot werkontwikkeling te geven. Ook is er waar nodig overleg tussen de beroepskrachten van het Maskelyn, het BOB, het Christelijk Jeugdwerk en Kiehool, gericht op het uitwisselen van de ervaringen en werkontwikkelingen in het jeugd/ jongerenwerk en de Buurthuizen.

Ook vanuit de verschillende werksoorten is er, voor het goed kunnen functioneren van de werksoort, contact met andere organisaties. Meestal zijn dit praktisch gerichte kontakten, maar ook nu weer willen we er een aantal noemen omdat die als zinvol zijn ervaren.

Vanuit het kinderwerk zijn de kontakten met de scholen verbeterd en is er een ingang om zaken verder op te pakken. Hierbij heeft de in Burgum aangestelde kwartiermaakster een belangrijke functie.

De verzelfstandiging van het cursuswerk, middels delegering van taken naar de cursusleiding, is volledig doorgevoerd. Om toch feeling te houden met het cursuswerk en de inhoud van cursussen vindt minimaal 1 keer per jaar een overleg plaats met de docenten. Om duidelijk te maken welke cursussen aangeboden worden, wordt er in januari en in september een programmaflyer huis aan huis in de regio Burgum uitgegeven. De beroepskracht heeft hierin een belangrijke taak waarbij hij ook dagelijks voor nieuwe zaken, cursussen, ideeën benaderd kan worden. Ook denkt de beroepskracht mee en initieert nieuwe plannen/ideeën waar nodig/gewenst.

Als  laatste  zullen afgevaardigden van Kiehool weer aan enkele andere overlegsituaties deelnemen, zoals bijv. overleg activiteiten mensen met een verstandelijke beperking, podiumoverleg Friesland,

werkgroep preventie, GNOT en overleg met de Foarikker (chr. Jeugdwerk).

Personeel                                                                                                        In  de verslagperiode waren de volgende personen werkzaam:
‑‑ Kees Koudstaal, sociaal cultureel werker. Functie vanaf 01 juni 2016 afhankelijk van ontwikkelingen.
‑- Jippe Helder via re-integratieregeling – en met bijfinanciering door Kiehool – als beheerder
— Ype Hoekstra via re-integratieregeling gemeente Dantumadeel
— Bert de Vries en Danny Boonstra voor organisatie concerten
— Eppie Lammertsma, kopieerder via WIL
— Douwe v/d Meer als klusser via WIL.
— Sjouke Wijnsma vanuit Toutenburg als tuinman.
— Sjaak Tavenier als klusser.
— Gea als hulp schoonmaak via Wil.

Vrijwilligers                                                                                                  Het  beeld  van  Kiehool wordt met name gevormd op basis van de activiteiten die er plaatsvinden. Activiteiten die mogelijk worden door de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers. Alle mogelijke taken werden en worden door hen opgepakt: van af en toe een klusje tot elke dag aanwezig zijn met grote inzet en verantwoordelijkheid.  Ook het bestuur, en dat wordt vaak vergeten, bestaat uit vrijwilligers die hun tijd en energie in veel gevallen onzichtbaar in dienst stellen van de instelling, zodat de voorwaarden waaronder het werk kan plaatsvinden geschapen worden.

In de afgelopen periode zijn, zoals eerder al gezegd, vele vrijwilligers in de verschillende werksoorten actief geweest. Het verloop van vrijwilligers was niet anders dan in andere jaren, hetgeen wil zeggen, dat ook in de toekomst de meeste vrijwilligers zich voor Kiehool zullen inzetten. Toch is er een tendens te zien dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Positieve ontwikkelingen hierbij zien we bij het project Kickstart waarbij jongeren meedraaien als bandcoach en ouders allerlei voorkomende zaken regelen. Bij het jongerenwerk pakken jongeren, met vallen en opstaan, het vrijwilligerswerk op en bij het werk met mensen met een verstandelijke beperking is, o.a. door het starten van het lunchcafé, het aantal vrijwilligers behoorlijk toegenomen. Deze vrijwilligers voelen zich aangesproken door de soort activiteiten die er worden ontwikkeld en zijn van daar uit ook in te schakelen voor andere activiteiten.

Het verloop onder stagiaires is een vast gegeven. Al jaren proberen we in plaats van stagiaires vaste vrijwilligers voor bijv. de kinderclubs te vinden, maar al even zo vele jaren lukt dit niet of nauwelijks. Toch zullen we, om een betere continuïteit binnen het kinderwerk te kunnen bereiken, hier naar blijven streven.

Halt, Raad van de Kinderbescherming, Reclassering
Al sinds vele jaren kunnen jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie via het Halt-buro hun taakstraf in Kiehool uitvoeren. Ook zijn er afspraken met de Raad van de Kinderbescherming en de Reclassering/Justitie over de mogelijkheden om in Kiehool taakstraffen en werkstraffen af te doen. De ervaringen hiermee zijn positief en de samenwerking zal dan ook worden voortgezet. Hierbij ligt de nadruk op deskundige begeleiding van de beroepskracht i.s.m. de beheerder.

De Activiteiten                                                                                             Binnen het activiteitenaanbod van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Kiehool wordt er een verdeling gemaakt in werksoorten. Deze werksoorten zijn:
1‑ Het kinderwerk
2‑ Het tiener- en jongerenwerk
3‑ Het volwassenenwerk
4- Activiteiten voor verstandelijk gehandicapten
5- Het seniorenwerk

Elk van deze werksoorten heeft één of meerdere eigen werkgroepen en deze werkgroepen organiseren,  binnen de hiervoor door het algemeen bestuur vastgestelde grenzen, de activiteiten.

Aan activiteiten  heeft het in de verslagperiode niet ontbroken. Hierna een beschrijving per werksoort.

1‑Het kinderwerk                                                                                             Binnen het domein opgroeien en opvoeden en met als doel het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van 4–12 jaar zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige en weerbare volwassenen, het stimuleren van ontmoeting en samenwerking van kinderen middels creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten en het signaleren van en inspelen op behoeftes bij kinderen en ouders organiseert Kiehool activiteiten voor kinderen.

Ondanks de groeiende mogelijkheden voor kinderen om hun vrije tijd in te vullen  (verenigingen, de (na)schoolse activiteiten, t.v., computer, enz.) blijven de kinderactiviteiten in Kiehool een belangrijke plaats innemen. Het kinderwerk wordt veelal uitgevoerd door stagiaires en de beroepskracht denkt mee, stuurt aan/bij en begeleidt de stagiairs door gesprekken en overleg. Dit kan variëren van dagelijks (aanvang stage) tot wekelijks. Een vast gezicht hierbij is dan ook zeer wenselijk.

In 2015 vonden de volgende activiteiten plaats.
Woensdagmiddaginloop
De inloop op de woensdagmiddag in Kiehool werd dit jaar minder goed bezocht. Meestal kwamen er tussen de vijf  en vijftien kinderen. Samen met de vrijwilligers en stagiaires wordt gezocht naar een invulling van deze middag. Zoals het er nu uit ziet wordt dat voor de zomervakantie zeker een spijkerdorp.

Muzieklessen
Kinderen, maar ook jongeren en volwassenen, kunnen in Kiehool terecht voor gitaar-, drum- en zangles. Hier wordt zeer veel gebruik van gemaakt.

Activiteiten in samenwerking met de BSO Bulthuissingel
In het voorjaar van 2014 zijn we benaderd door de BSO van de Bulthuissingel over mogelijkheden tot samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een wekelijks wisselende activiteit waarbij de gezamenlijke stagiaires van de BSO en Kiehool de activiteit voorbereiden en uitvoeren en waar zowel de kinderen van de BSO als individuele kinderen welkom waren. Een geslaagde samenwerking waarbij gemiddeld 12 kinderen aanwezig wearen. De samenwerking is in 2015 voortgezet in een knutselklub en later met kook- en knutselactiviteiten.

Vakantie activiteiten                                                                                       In alle vakanties, m.u.v. de zomervakantie,  zijn er activiteiten georganiseerd. De vaste vakantieactiviteiten zoals lampions maken, kerststukjes maken en paaseieren zoeken werden goed bezocht. Naar de andere activiteiten zoals koekjes bakken, speculaasbakken, een speurtocht, filmmiddag, disco, toneel en een rommelmarkt kwamen gemiddeld zo’n 20 kinderen.

Disco                                                                                                            Elke eerste vrijdag van de maand is er de kinderdisco. Ook dit jaar was de disco, op verzoek van diverse ouders, verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: op de middag van 4 t/m 7 jaar, op de avond 8 t/m 12 jaar. Daarnaast is aan de hand van thema’s extra inhoud gegeven aan de disco’s en met een bezoekersaantal van 15 tot 35 verloopt dit redelijk. De organisatie en begeleiding van deze disco’s was m.n. in handen van de beide vaste Kiehool DJ’s en de maatschappelijke stagiaires. Ter afwisseling is er dit jaar ook diverse malen gealsergamed, iets wat zeer in de smaak viel.

Avond4daagse                                                                                                  Met als doel het bieden van sportieve recreatie organiseert Kiehool al jaren de traditionele avondvierdaagse. Was het in de voorgaande jaren nog zo dat de teller van het aantal deelnemers meestal bleef steken rond de 200, sinds de laatste paar jaar zit de groei er echter weer in. Door de inzet van een aantal vrijwilligers en ouders van CBS de Arke en CBS de Reinbôge deden er vorig jaar bijna 400 en dit jaar ongeveer 425 vooral kinderen mee.
Voor de avondvierdaagse in 2016 zal wederom getracht worden ook ouders van OBS het Partoer te benaderen voor medewerking aan de avondvierdaagse. Verder zal er naar gestreefd worden om in  samenwerking  met  andere  (sport)-verenigingen uit Burgum de avondvierdaagse nog meer een Burgumse aangelegenheid te laten worden. Hierbij zoekt de beroepskracht naar mogelijkheden voor uitbreiding en denkt mee in de organisatie van het geheel.

Kickstart
In juni 2011 hebben we een aanvraag ingediend voor een muziekproject onder de vlag van het Oranje Fonds. Prinses Maxima had, ter ere van haar veertigste verjaardag, een geschenk gegeven aan m.n. de kinderen in Nederland met als thema “Kinderen maken Muziek”. Doel van het project is om kinderen die niet of nauwelijks met muziek in aanraking komen op een laagdrempelige manier met muziek in contact te brengen. Daarbij staat niet alleen het maken van muziek maar ook het sociale aspect centraal. In het eerste seizoen, 2011-2012, hebben er ongeveer 240 kinderen aan het project mee gedaan. In seizoen 2012-2013 hebben we, wederom met financiële steun van het Oranjefonds, het project weer aangeboden en hebben er een 150 kinderen mee gedaan in 4 dorpen. Vanaf seizoen 2013-2014 is Kickstart als zelfstandig project verder gegaan. De docenten regelen alles i.s.m. diverse vrijwilligers (vooral ouders) en Kickstart wordt nu uitgevoerd in Kiehool maar ook in Oentsjerk, Hurdegaryp en Jistrum. Leuke bijkomstigheid is nog dat ook een aantal ouders hun muzikale aspiraties weer hebben opgepakt en nu in diverse ouder-bands druk aan het oefenen zijn en tijdens de eindpresentaties van het project zich laten zien aan het publiek. Een spin-off van Kickstart is ook het in het voorjaar gehouden “amateurfestival” waarbij een achttal bands en 6 singersongwriters hebben opgetreden.

-2016
Uitdaging wordt om een gevarieerd, vernieuwend en kwalitatief aanbod van activiteiten te blijven organiseren. In overleg met de vrijwillig(st)ers, nieuwe stagiaires maar ook ouders zal hier invulling aan gegeven worden.

Aandachtspunten zullen zijn:
Balans vinden in het aanbieden van activiteiten voor jonge kinderen (4 t/m 7 jaar) en oudere kinderen (8 t/m 12 jaar). Dit mede i.v.m. veranderde schooltijden.
Overleg basisscholen / afstemming activiteiten
Verbeteren PR
Actieve werving van vrijwillig(st)ers, m.n. ouders.
Voortzetten clubs, voortzetten wat goed is en zoeken naar nieuwe wegen. Hierbij valt te denken aan een klusklub, sport en workshops.
Voortzetten woensdagmiddag, zo mogelijk nieuwe draai
Verder vormgeven, samen met de betrokken docenten, van Kickstart en uitzoeken van de mogelijkheden (vooral financieel) om het project te blijven aanbieden.
Avondvierdaagse, uitbouwen tot Burgumse aangelegenheid.
Ontruimingingsoefening.  Stagiaires/ vrijwilligers info geven over de nooduitgang, brandblusser etc..

12 jaar en ouder: tiener- en jongerenwerk                                                 Binnen het domein opgroeien en opvoeden en met als doel het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief en de weerbaarheid van de jongere in de samenleving, het stimuleren van ontmoeting en samenwerking met andere jongeren d.m.v. het stimuleren tot en het bieden van ondersteuning bij creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten, het voorkomen van probleemgedrag en overlast en het signaleren van en inspelen op de behoefte van jongere, organiseren we m.n. met deze leeftijdsgroep activiteiten.

De oude groep is weg en een nieuwe groep (13-18 jarigen) vindt z’n weg. Tijdens vrije uren, na schooltijd, op de avonden en in het weekend weten steeds meer jongeren de weg naar Kiehool te vinden en wordt er volop gehangen, gecomputerd, spelletjes gedaan, gedart en ook de eerste stappen naar het zelf bedenken van activiteiten en het helpen bij het organiseren van activiteiten worden gezet. Daarbij worden ze begeleid om ook het draaien van de soos zoveel als mogelijk zelf op te pakken. Momenteel is er een (beginnende) werkgroep waarmee regelmatig wordt vergaderd over de gang van zaken en over hoe invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid en hoe eigen leeftijdsgenoten aan te spreken op hun gedrag. Hierbij is het  middelen gebruik een hot item, ook al zitten we met een nix groep! Naar alle waarschijnlijkheid zal er in  de komende jaren weer veelvuldige wisseling van bezoekers plaatsvinden, wat op zijn beurt weer om deskundige begeleiding vraagt.
Zoals al eerder in dit verslag aangegeven is dat de eerste waardevolle sociale verbindingen beginnen te ontstaan tussen de jongeren en de mensen met een verstandelijke beperking. Ook worden de eerste schuchtere stappen gezet in de ontmoeting tussen de Burgumer jongeren en de jongeren uit het AZC. Deze laatste groep komt elke week in Kiehool om te koken en daarna film te kijken en één keer per maand voor een disco. Samen met de begeleiders van het COA wordt nog verder gezocht naar activiteiten en verbindingen.

Concerten:
Sinds de tachtiger jaren staat Kiehool bekend als “Metalpodium”. Vele grote en minder grote metal-bands zijn de revue gepasseerd en hebben het metalpubliek met hun vaak onnavolgbare grunds en riffs vermaakt. Maar, de tijden veranderen! Het huidige publiek vraagt niet alleen meer om metal in al z’n verschijningen, maar ook andere muziekstijlen zouden in Kiehool op de planken moeten komen.

We zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan en zo hebben er concerten plaatsgevonden i.s.m. Blues Americana, Solid Rock, Jazzzclub, SingerSongwriters en de eigen concertgroep. De beroepskracht heeft door de jaren heen veel kennis en een netwerk opgebouwd en verzorgt de contacten  met bands en andere podia. I.v.m. de horecavergunning is hij aanwezig bij de concerten.

Naast de muziek zal het komende seizoen extra aandacht besteed worden aan de sport. We hebben namelijk geconstateerd dat de jeugd, vanaf een jaar of 14, steeds minder gaat sporten. Vaak is, door een ander tijdsbestedingspatroon,  voor hen de verplichting van de reguliere sportclubs te groot en is dat de reden om maar helemaal met sporten te stoppen. Omdat we toch vaak horen dat men wel belangstelling heeft voor sport willen we meer aandacht besteden aan in ieder geval zaalvoetbal/pannavoetbal.

2016
We zullen de ingeslagen weg blijven volgen, waarbij gedacht moet worden aan de volgende activiteiten:
– activiteitenavond op de vrijdag (disco, film, sport, spel, enz.)
– inloop op alle dagen
– sport en spel,  met name op de vrijdagmiddag en in de vakanties;

Doordeweeks zal de jeugd overdag van Kiehool gebruik kunnen blijven maken. Verder zal er gewerkt worden aan het uitbouwen van een actieve jongerenwerkgroep. Deze werkgroep zal vooral uit vrijwilligers uit de doelgroep moeten bestaan, eventueel aangevuld met “oudere jongeren” en stagiaires. Deze werkgroep zal wekelijks vergaderen i.v.m. de volgende zaken:

‑ De organisatie van activiteiten, zowel de reguliere als de vakantie‑ en speciale activiteiten;
‑ Het bespreken van de gang van zaken en het doorspreken van eventuele problemen;
‑Het maken/voorbereiden van beleid aangaande het jongerenwerk en het bewaken daarvan;
‑Maken van een begroting t.a.v. het jongerenwerk en het bewaken hiervan;
-Werving van vrijwilligers zodat uitbreiding van het programma mogelijk wordt en de continuïteit gewaarborgd blijft.

Volwassenenwerk
Binnen het domein samenleving in dorp of buurt, ontmoeten en verbinden en met als doel het scheppen van randvoorwaarden en het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers bij het opzetten en draaiende houden van ontmoetingsactiviteiten, het vergroten van sociale netwerken, eenzaamheidsbestrijding en het leggen van een goede basis voor gemeenschapszin in de dorpen ontplooit zich in Kiehool het volwassenenwerk.

Wensen  en initiatieven van volwassenen, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen waardoor veel mensen een zinvolle invulling zoeken voor hun vaak gedwongen vrije tijd,  hebben er toe geleid dat het volwassenenwerk een belangrijke plaats inneemt binnen onze instelling. Op grond van met name de maatschappelijke ontwikkelingen zal er een goede verdeling tussen dag‑ en avondactiviteiten gemaakt worden en zullen de deelnemersbijdragen aan de activiteiten zo laag mogelijk worden gehouden zodat ook de minder draagkrachtigen gebruik kunnen (blijven) maken van onze instelling. De beroepskracht verzorgt een groot deel van de pr en organisatie van tijds en ruimte indeling. Bovendien zoekt de beroepskracht samen met geïnteresseerden naar uitbreiding van de activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding, socialiseren en de mogelijkheden tot educatie.

In  het afgelopen seizoen hebben er in het volwassenenwerk weer velen de weg gevonden  naar  één  van de talrijke activiteiten. Onder het volwassenenwerk vallen:

Cursussen:
Het  cursuswerk stelt zich ten doel voor volwassenen uit het werkgebied van de  stichting  mogelijkheden te scheppen om zich te ontplooien op het gebied van creativiteit en de algemene ontwikkeling. Zodoende kan men de eigen mogelijkheden ontdekken,  hetgeen  kan  stimuleren  tot een voor hen zinvolle vrijetijdsbesteding. Het cursusaanbod omvat (re)creatieve en educatieve cursussen en elk jaar opnieuw wordt bekeken of het cursusaanbod kan/moet worden bijgesteld. De inschrijving en verdere organisatie van de cursussen is gedelegeerd naar de cursusleiding. Dit betekent dat de opgave voor de cursus, de financiële afhandeling en de aanlevering/planning van een cursus via de betreffende cursusleiding gaat en dat vanuit Kiehool ruimte, koffie/thee en publiciteit geleverd wordt.

De cursussen die werden aangeboden, en ook werkelijk zijn door gegaan in zowel het voorjaar  als in het najaar, waren:

Schilderen (2), bloemschikken, Engels, Frans (2) leesgroep (2), sieraden maken, poppen maken, slankclub, wandkleden, quilten, lezingen homeopathie, assertiviteit, digitale fotografie, vilten, Indonesisch koken, Thais koken, gitaarles, zangles, fotoboek maken (2), naailes, yoga (3), breien, poppen maken (3), koken voor mannen en edelsmeden. Het aantal bijeenkomsten per cursus liep uiteen van 6 tot 12 bijeenkomsten per half jaar.

De organisatie van het cursuswerk loopt via de staf en de administratie. Concreet houdt dit de volgende taken in;
– regelen publiciteit (via cursusflyer), contacten met docenten, planning en de financiën.
‑ ContaCten met en behoeftepeiling onder de deelnemers op basis  waarvan een  verantwoord een actueel activiteitenaanbod kan worden samengesteld;
‑ Aantrekken van nieuwe cursussen;
‑ Maken/voorbereiden  en bewaken van beleid  met betrekking tot activiteiten voor volwassenen;
‑ Contacten leggen en onderhouden  met andere instellingen  en organisaties die cursussen organiseren, op een dusdanige manier dat een goed afstemming  mogelijk wordt
– Organisatie open dag.

Filmhuis
Op initiatief van een werkgroep Burgumers is er in 2014 gestart met een Filmhuis. In de grote zaal worden er op de laatste donderdag van de maand speciale films vertoont voor maximaal 50 bezoekers. Ook worden er films vertoont rond speciale gelegenheden of over een bepaald thema zoals bij de nationale vrouwendag, kinderfilm in de vakanties en over autisme. Het filmhuis mag zich tot nu toe verblijden in bijna elke keer een goed gevulde  zaal.

Hal                                                                                                                     Op de doordeweekse avonden zijn er vrijwilligers die  op die avond, als gastvrouw/heer, de activiteiten voorzien van koffie en/of thee en hen met raad en daad ten dienste zijn.

Seniorenactiviteiten
Binnen het domein samenleving in dorp of buurt, ontmoeten en verbinden en met als doel het scheppen van randvoorwaarden en het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers bij het opzetten en draaiende houden van ontmoetingsactiviteiten, het vergroten van sociale netwerken, eenzaamheidsbestrijding en het leggen van een goede basis voor gemeenschapszin in de dorpen ontplooit zich in Kiehool sinds januari 2015 ook het seniorenwerk De activiteiten door en voor de senioren vinden plaats in Werf8, dit tot de nieuwbouw bij Kiehool is gerealiseerd. De organisatie van de seniorenactiviteiten is voor een groot gedeelte in handen van de senioren zelf. Per activiteit is er een werkgroepje, bestuurtje of vrijwilliger die de zaken regelen. Daarbij worden ze ondersteund door de conciërges en de koffiedames. De activiteiten die nu plaatsvinden zijn:

Biljarten
Op donderdag 29 oktober 2015 vierde de biljartclub D.C. Bergum haar 40-jarig bestaan. Dit werd uitbundig gevierd met een warm buffet en een gezellige avond in Glinstra State.
De biljartclub is ontstaan vanuit het Sociaal Cultureel Ouderenwerk en heeft 35 jaar lang gespeeld op 3 biljarts in het voormalige Diensten Centrum (vandaar ook de letters D.C.). De leden zijn allen 55-plussers. Ons jongste lid is 60 jaar en het oudste lid 91 jaar. Er zijn twee onderlinge competities in de spelsoorten libre en driebanden . Daarnaast zijn er competities tegen andere 55-plus clubs van buiten de gemeente.

Koersbal.
Een gezellige sport! Niet zwaar om te doen en we hebben bovendien veel plezier. We spelen elke vrijdagmorgen in Werf8 aan de Opp. van Veenweg.

Volksdansen:
Op de donderdagochtend van 09.30-11.00 uur  en de donderdagmiddag van 13.30 uur – 15.30  uur zijn er actieve ouderen, die in een ontspannen sfeer, het volksdansen in een aangepaste vorm beoefenen.

Bingo:
Eén keer in de veertien dagen op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur is er in Werf8 een Bingoavond. Er zijn leuke prijsjes te winnen, maar vooral belangrijk is de gezelligheid.

Countrydansen
Onder begeleiding van mevrouw T. Bergsma is er op de dinsdagavond (1 x 14 dagen) en op de donderdag-avond  van 19.30-21.30 uur de mogelijkheid om mee te doen aan het countrydansen. Naast een goede lichaamsbeweging is het countrydansen ook een leuke en gezellige bezigheid voor iedereen.

Klaverjassen:
Elke vrijdag vanaf 13.30 uur wordt er door een grote groep senioren geklaverjast om de dagprijzen en uiteindelijk om het all over jaarkampioenschap. Niet met het mes op tafel, maar wel serieus!

Gymnastiek:
Op de maandagochtend van 09.00-10.00 uur een uurtje de spieren soepel houden onder begeleiding van mevr. Els Toth. Deze gymgroep is een tijd geleden gestart in het kader van “Gezond in Beweging” en bewegen doen we dus ook. Maar het is ook gewoon gezellig!

Handwerken
Op de maandagmiddag van 14.00-16.00 uur wordt er heel wat gehandwerkt. We maken sokken, gastendoekjes, wanten, sjaals, pannenlappen en nog veel meer. Tijdens open dagen en bij markten proberen we onze producten weer te verkopen zodat we weer materiaal kunnen kopen. Gezellig meedoen, kom dan eens langs op de maandagmiddag om de sfeer te proeven. De koffie staat klaar!

Open inloop Werf8:
Elke dag van 09.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur is de hal van Werf8 open. De koffiedames zorgen voor een bakje koffie of thee, er wordt vaak gekaart, er is tijd om de krant te lezen, een praatje te maken, even te kijken bij één van de activiteiten of om een boek uit te zoeken uit de grote letter bibliotheek.

Activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking

In 1991 is er in Kiehool gestart met activiteiten voor verstandelijk gehandicapten. Aanleiding hiervoor was de constatering dat er in Burgum (Tytsjerksteradiel) voor deze groep niets was en dat men daarvoor dan moest uitwijken naar Leeuwarden, Dokkum of Drachten. Ook het integratie-idee heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Samen met toenmalige gezinsvervangend tehuis de Twisken en toen nog dagverblijf de Jister is gekeken wat er zou moeten komen en daar zijn de volgende activiteiten uit gerold.

De beroepskracht is het bekende gezicht voor velen met een verstandelijke beperking, aan dit vaste gezicht ontlenen velen van hen “veiligheid”. Door nabijheid en overleg met de mensen met een verstandelijke beperking kunnen deze mensen op een veilige plek rekenen binnen Kiehool. De beroepskracht begeleidt ook hier stagiairs, die halfjaar en jaarlijkse stage’s lopen.

Eetcafé ‘t Keldertje                                                                                           Elke vrijdagmiddag/avond wordt door verstandelijk gehandicapten, onder begeleiding van vrijwilligers, een 3-gangen maaltijd bereid. Om 18.30 uur komen de gasten (10-20 per keer) en gezamenlijk wordt dan de bereide maaltijd genuttigd. Met Kerst en aan het einde van het seizoen worden er speciale maaltijden bereid voor ongeveer 60 personen. In het komende seizoen gaat de eetclub op de zelfde voet verder.

Lunchcafé
In 2014 is gestart met het lunchcafé. De opzet is hetzelfde als die van het eetcafé, nu wordt er echter op de woensdag een lunch bereid, lunchtijd 12.00 uur. Geïnteresseerden kunnen aanschuiven en dat doen regelmatig (cursus) groepen en ook individuele personen.

Creatieve Club                                                                                     Gemiddeld 18 deelnemers komen elke dinsdagavond, onder begeleiding van 3 vrijwilligsters en 2 stagiaires, bij elkaar en de activiteiten die ze ondernemen variëren van koken tot plakken en van volksdansen tot excursies. Ook het komende seizoen zal deze club worden voortgezet, waarbij wel gezocht zal gaan worden naar nieuwe vrijwilligers zodat ook in de toekomst de doorgang van deze club gegarandeerd kan worden.

Computerclub                                                                                                   In september 1996 zijn we, op vraag van een aantal mensen met een verstandelijke beperking, gestart met een computerclub voor deze groep. Bedoeling hiervan is om de deelnemers op hun eigen niveau  kennis te laten maken met de computer en waar mogelijk ze hier ook dingen over te leren. Er zijn nu 5 deelnemers.

Werkplekken
Al sinds jaren worden een aantal taken in Kiehool verricht door mensen met een verstandelijke beperking. Zo is Eppie op drie middagen beschikbaar voor het kopiëren, rapen, nieten enz.. Op de maandag en dinsdag doet Douwe allerlei klusjes en Sjouke zorgt er elke ochtend voor dat de tuin netjes onderhouden wordt. Bij slecht weer doet Sjouke allerlei klusjes binnenshuis. Gea is op drie dagdelen aanwezig om met name huishoudelijke klusjes te doen en mee te draaien met het lunchcafé en het eetcafé

Dienstverlening                                                                                               De  “diensten”  waarvan  derden  bij  Kiehool  gebruik  kunnen  maken  zijn:
‑Kopieerapparatuur waarvan, voor een redelijke prijs en zo nodig met  assistentie  van  Kiehool vrijwilligers, gebruik kan worden gemaakt op niet commerciële basis.
‑Ruimtes in Kiehool kunnen door organisaties gebruikt  worden.  Eigen activiteiten van Kiehool hebben hierbij echter altijd voorrang. Instellingen die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt in deze periode waren onder andere de jazzclub, drumband de Marco’s, het Iepenloftspul, BHV cursussen, de Burgumer toneelgroep, de FNV (vergaderingen en belastingservice), de NCVB, Vrouwen van Nu, buurtverenigingen, de vogelwacht, EHBO (hartreanimatie),  PCOB, Het Liudger, Singelland en het Partoer. Tevens zijn de ruimtes regelmatig verhuurd aan particulieren voor discofeestjes, verjaardagen en partijtjes.
‑Tijdens  de  openingsuren  van  Kiehool wordt er door vrijwilligers gezorgd  voor koffie, thee en fris ten dienste van cursisten en bezoekers.

Ten slotte                                                                                                           Na lezing van het voorgaande zal duidelijk zijn dat Kiehool een bruisende organisatie is en dat de naaste toekomst nog veel meer “reuring” zal geven. Wij zien deze toekomst dan ook met spanning maar ook vol vertrouwen tegemoet en verwachten, met alle nieuwe plannen die op ons toekomen, dat Kiehool straks de plek wordt waar nog meer gebruikers een eigen en warme plek kunnen vinden en waar allerlei nieuwe contacten kunnen worden opgedaan!

Rest ons nog allen die hebben meegewerkt om, op welke plaats en  wijze  dan  ook, te bedanken om ook de afgelopen periode weer tot een succes te maken. Waarschijnlijk zijn we in dit jaarwerkplan personen of zaken vergeten te noemen. Bij voorbaat hiervoor onze excuses, maar bedenk dat onze waardering onverminderd groot is.

Tot slot hoopt het bestuur dat een ieder die dit jaarwerkplan heeft gelezen dit met veel genoegen heeft gedaan en dat het een goed inzicht geeft in hetgeen er in en vanuit Kiehool allemaal gebeurd.

 

Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum “Kiehool”.